Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató célja, hogy a tudatos és egészséges közösségeket megteremtő kapcsolatok létrejöttét elősegítse. Ennek eszközeként Szolgáltató létrehozta ezen célt szolgáló rendezvények, műhelyek, előadások, koncertek, táborok, fesztiválok, filmvetítések (továbbiakban: Rendezvények), valamint kiadványok (továbbiakban: Termékek) elérését lehetővé tevő Online megrendelő felületet (továbbiakban: Webáruház), mely használatának feltételeit, a termékek, belépőjegyek, bérletek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint határozza meg a jelen ÁSZF szerint.

A Webáruház címe:

www.upliftingevents.hu

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató vagy Üzemeltető) adatai:

Uplifting Creative Kft.
Székhelye: 1097 Budapest, Vaskapu utca 1/E. alagsor 2.
Adószáma: 25703906-2-43
Cégjegyzékszáma: 01-09-284631
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjele: 25703906-7990-113-01
Bankszámlaszáma: 16200230-10018730-00000000

E-mail címe: Ez az Emailcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlapjának címe: www.upliftingevents.hu

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Tárhely szolgáltató székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Tárhely szolgáltató e-mail címe: Ez az Emailcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálat adatai

Ügyfélszolgálat címe: 1097 Budapest, Vaskapu utca 1/E. alagsor 2.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36702060246
Ügyfélszolgálat email címe: Ez az Emailcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az Emailcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélszolgálat nyitva tartás: 9:00 – 17:00

Az általános szerződési feltételek elfogadása

Ha regisztráció, illetve vásárlás során (mindkét esetben) a Felhasználó a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Webáruházban található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház, illetve Szolgáltató szolgáltatásait. Nem regisztrálhat érvényesen, és nem adhat le megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

 1. A regisztráció menete
 2. A kosár használata
 3. A megrendelés összeállítása
 4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
 5. A megrendelés elküldése
 6. A megrendelés visszaigazolása


A Felhasználó adatai

Felhasználó minden olyan természetes személy ki jelen Honlapon böngész, vásárol, megrendel, regisztrál, véleményt nyilvánít, illetve a Honlapon vagy ahhoz kapcsolódóan bármilyen tevékenységet végez.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Webáruházzal, a Belépőjegyekkel, illetve a Honlappal történő bármilyen visszaélés esetén. A Honlapon kizárólag 16. életévét betöltött természetes személy vásárolhat.

A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Felhasználói fiókjához tartozó Felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő minden tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a Felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

A Felhasználó kijelenti, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A

Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Felhasználó adatainak valódiságát ellenőrizni.

A Szolgáltató a Felhasználó adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Felhasználó a Webáruházban a Kosár tartalmának véglegesítése és a Fizetés gomb megnyomását követően az ún. Fizetés oldalon adja meg a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Felhasználó korlátlanul megteheti a Fizetés gomb megnyomásáig.

Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak egy alkalommal szükséges megadnia az adatait, és nem minden megrendelés során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – felhasználói fiókjának törlésével – bármikor megszüntetheti.

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az adott rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a Felhasználót érintő körülményről tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy cseréjét közvetlenül intézhesse.

Az adásvételi, illetve szolgáltatási szerződés létrejötte

Ha a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (Felhasználó) és a Szolgáltató között. (Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a Szolgáltatást igénybe venni.)

A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolt adatai igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz, és amelyek Felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhetőek és felhasználhatóak. A felhasználói és elfogadásra vonatkozó szerződések kizárólagosan elektronikus úton jönnek létre, a Felhasználó és Szolgáltató között a Honlapon keresztül a regisztrációs adatlap kitöltését, továbbá az ÁSZF megismerését és elfogadását követően. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak, magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig, más esetekben a termék átvételéig tart.

A regisztrációval, illetve a szerződés létrejöttével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez jelen ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint hozzájárult.

A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, aki kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, mely esetben a Szolgáltató a Felhasználót a változások www.upliftingevents.hu oldalon történő közzététele útján értesíti a hatálybalépést megelőző legalább nyolc (8) nappal.

Szolgáltatás lényeges tulajdonságai:

A vásárlás lebonyolítására szolgáló elektronikus hírszerzési eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) kapcsán a Szolgáltató emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

A Szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó forint formában, amely tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁt. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvények tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba, a Szolgáltató a Belépőjegy, bérlet értékesítése során a Rendezvény szervezőjének nevében jár el. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. Amennyiben Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – ilyenkor tehát elkülönülnek. Ezekben az esetekben a Rendezvény meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő előadók, művészek, stb. szereplése, illetve a Rendezvény vagy előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. Amennyiben a Szolgáltató egyben a Rendezvényszervező is, a Rendezvény adatlapján található lényeges tulajdonságokért a Szolgáltató Rendezvényszervezőként felel.

Az egyes Rendezvények szervezői eltérő szabályokat állapíthatnak meg. A Rendezvényeken való részvételi feltételek, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendje előadásonként és rendezvényenként jelentősen eltérhet. Ezeket a szabályokat a Rendezvényszervező jogosult megállapítani. A Rendezvények többségében a Rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra.

Amennyiben az a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

A Belépőjegy szabadon átruházható. A Felhasználó kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos Felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja.

Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő regisztrációs munkatársak vagy a biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni, vagy a helyszíni regisztrációnál elektronikus formában felmutatni, és a beléptetést lehetővé tenni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található vonalkódot vagy QR-kódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező jegyeket automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval.

A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegőket a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató, illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

Szabadtéren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Felhasználókat a Honlapon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Felhasználót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse, hogy a Rendezvényszervezőktől beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi Honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A Rendezvény elmaradása esetén a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvényszervező maga rögzített a rendszerben, vagy a Rendezvényszervezőtől kapott információkat rögzítette a Szolgáltató munkatársa.
Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

A termékek lényeges tulajdonságai

A Szolgáltató minden olyan engedéllyel rendelkezik, mely a jelen Honlapon történő termék vagy szolgáltatás értékesítéséhez szükséges. Továbbiakban a Webáruházban található minden termék lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez nem csatlakozott.

Árak

A Webáruházban közzétett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. Amennyiben a Rendszer igénybevételéért a Felhasználó kezelési költség fizetésére kötelezett, azt a megrendelés folyamata során a Webáruház pontosan feltünteti, az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmaz. A kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának díja. A Szolgáltató a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A fizetés beérkezésének jóváhagyását követően az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba automatikusan és azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti, termék esetén a kiválasztott szállítási módok további költségekkel járhatnak, amelyet a Webáruház pontosan feltüntet.

A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve 15 perc elteltével a kosáridő lejár. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Felhasználónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani, amíg nem kattintott a "Fizetés" vagy a – fizetési kötelezettséggel járó – "Megrendelés" gombra. Ezt követően a fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési szolgáltató felületén történik.

A Webáruház köteles 48 órán belül visszaigazolni a Felhasználó megrendelését. Amennyiben a Felhasználó a bankkártyával történő vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a Belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Ebben az esetben a Felhasználó ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató ügyfélszolgálatával. Amennyiben Felhasználó 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti a megrendelése, és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A bankkártyával történő fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Felhasználó által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik, ilyen esetben a megrendelés-visszaigazolás helyett a Felhasználó magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez, melyet a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. Utalással történő fizetés esetén a fentiektől eltérően először egy utaláshoz szükséges adatokat tartalmazó e-mail-t kap a Felhasználó, és az utalás Szolgáltató számlájára történő megérkezést követő 48 órán belül érkezik meg a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mail. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Felhasználót terheli a felelősség.

A saját nyomtatású jegyeket a Felhasználó a sikeres vásárlást követően a saját email címére, email mellékletként, PDF formátumban kapja meg és maga nyomtathatja ki. Az E-ticket belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott E-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód vagy QR-kód, és a vonalkód vagy QR-kód melletti kód jól olvasható. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a Felhasználó köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni, vagy elektronikus formában felmutatni a belépésnél. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található vonalkódot vagy QR-kódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrzi és azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a számlázó program szerverein őrzi meg. A Szolgáltató a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Felhasználónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Felhasználó által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (Billingo) közbeiktatásával bocsátja ki. A Felhasználó a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

Kiszállítás

Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

A Rendezvényszervező döntésének megfelelően egyes rendezvényekre a belépés lehetségessé válhat a megfelelő "okostelefonnal" rendelkező ügyfelek számára a telefonjuk felmutatásával is.

A termékek kiszállítását a szolgáltató a Felhasználóval egyeztetett időpontban végzi.

A Felhasználó köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hiba rögzítését a termék átvételének helyszínén, jegyzőkönyvben kötelesek a Felhasználók kérni.

A Szolgáltató termék esetén a Felhasználó a terméket személyesen veheti át vagy azt a Szolgáltató futárszolgálattal kiszállíttatja, a Felhasználó költségén. Ebben az esetben ezt a kiszállítási lehetőséget, illetve a futárszolgálat díját a Kosár oldal minden esetben pontosan, bruttó összegben feltünteti. A Szolgáltató által értékesített termékek esetében a kiszállítás díja az összeghatártól, illetve súlytól függ. A futárszolgálat vállalási feltételei és díjszabása a rendelési folyamattól függetlenül bármikor megtekinthetőek a Honlap nyitóoldalának láblécében elhelyezett tájékoztatóban. A kiszállítás határideje kb. 2 - 5 nap.

Elállási/Felmondási tájékoztató

A vásárlás a "Fizetés" vagy fizetési kötelezettséggel járó "Megrendelés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől nem adott időpontra szóló jegy vásárlása esetén a szerződés megkötésétől számított, illetve termék vásárlása esetén az átvétel napjától számítva.

A Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével). Olyan e-ticket vagy voucher esetén, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők, stb.) a Felhasználónak meg kell jelölnie az e-ticketen/voucheren szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Felhasználó a jegyet nem használta fel.

Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikusan küldött levélben az alábbi címre (Ez az Emailcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Szolgáltató a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó köteles Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozatminta

Kizárólag a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza Felhasználó; ha olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól, illetve ha nem jegyet, hanem terméket vásárolt.

Címzett:
E-mail:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Az termék kódszáma:
A Felhasználó fogyasztó(k) neve:
A Felhasználó fogyasztó(k) címe:
A Felhasználó fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a terméket nem használtam fel.

Kelt:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette Felhasználó, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet Felhasználó, az áttérés költségét Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy Szolgáltatóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználó köteles bizonyítani. A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Felhasználó. Felhasználó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A Felhasználó bejelentheti személyesen szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 • a Felhasználó nevét, címét;
 • a termék megnevezését, vételárát;
 • a vásárlás időpontját;
 • a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását;
 • a Felhasználó által érvényesíteni kívánt igényt;
 • a kifogás rendezésének módját;

Ha a kifogás rendezésének módja a Felhasználó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a Felhasználó átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A Felhasználó bejelentheti szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött levélben elektronikus levélben (Ez az Emailcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a Felhasználó nevét, címét;

 • a termék megnevezését, vételárát;
 • a vásárlás időpontját;
 • a hiba bejelentésének időpontját;
 • a hiba leírását;
 • a Felhasználó által érvényesíteni kívánt igényt,

A Felhasználó igényét, panaszait a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt elektronikus elérhetőségére címezheti.

A Szolgáltató kijelenti, jótállásra nem köteles.

Panaszkezelés:

A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma jelen ÁSZF-ben található.

A Felhasználó a Szolgáltatónak a termék, illetve Szolgáltatás forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben megválaszolja, és a Felhasználónak megküldi, elsősorban a Felhasználó által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A Szolgáltató minden munkanapon 9:00 – 17:00 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Felhasználók rendelkezésére a +36702060246 telefonszámon, illetve az Ez az Emailcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listáját a következőkép érheti el: http://www.nfh.hu/teruleti Az illetékességet megalapozza a Felhasználó lakóhelye, a Szolgáltató székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Felhasználó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Neve: Budapesti Békéltető Testület
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Amennyiben az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Felhasználóinknak határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Mellékletek:
1. Adatkezelésii tájékoztató